T2, 07 / 2018 9:47 chiều | minhhang

Dịch vụ cầm đồ hoạt động chủ yếu dưới dạng hộ kinh doanh cá thể. Người đăng ký kinh doanh lựa chọn loại hình này bởi nó dễ dàng trong việc xin các điều kiện đáp ứng kinh doanh bởi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong bài viết này Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin tư vấn Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ như sau:

Điều kiện và thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ (Nguồn internet)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Trách nhiệm chung áp dụng đối với các ngành, nghề

 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự trong Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.
 • Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về các biểu hiện nghi vấn hoặc vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.
 • Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an.
 • Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
 • Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:
 1. Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;
 2. Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 3. Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ các điều kiện đối với từng loại ngành, nghề quy định tại các Điều 8, 11 và Điều 12 Nghị định 96;
 4. Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);
 5. Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
 • Phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng hoặc cần thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.
 • Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh biết, trong đó nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.
 • Đối với các cơ sở kinh doanh: Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn; công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn khi ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thống kê đầy đủ số súng quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn còn tồn đọng (nếu có) và có văn bản thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan Quân sự từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo mẫu thống nhất của Bộ Công an.
 • Nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phí sát hạch cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Để kinh doanh dịch vụ cầm đồ cũng như đảm bảo việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ thành công thì cơ sở kinh doanh cần đảm bảo được đầy đủ các điều kiện sau:

Điều kiện của chủ thể kinh doanh:

 • Người đứng đầu cơ sở phải có lý lịch rõ ràng, không thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người bị khởi tố hình sự đang trong quá trình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử;
 • Người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc cấm hành nghề có liên quan.

Điều kiện về cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

 • Hiệu cầm đồ cần đảm bảo điều kiện về an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống độc hại và vệ sinh môi trường;
 • Đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn công cộng;
 • Địa điểm kinh doanh không thuộc khu vực cấm theo quy định.
 • Tổ chức, các cá nhân kinh doanh phải nộp cam kết thực hiện đúng các quy định, về an ninh, trật tự với cơ quan công an cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải nộp cam kết thực hiện đúng các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự với cơ quan công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Như vậy, để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, sau khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, cần làm cam kết với các nội dung trên và nộp cho cơ quan công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện để có thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo quy định của pháp luật.
Điều kiện và thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ (Nguồn internet)

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: 01 bản chính;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy: 01 bản chính;
 • Danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ (nếu có);
 • Bản khai lý lịch của người đứng đầu cơ sở kinh doanh: (có dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp): 01 bản chính;
 • Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan công an nhân dân cấp quận, huyện
 • Thời hạn: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

Trình tự thực hiện thủ tục:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cơ quan Công an cấp Quận, huyện nơi muốn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Cơ quan Công an sẽ kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Thông báo cho người nộp hồ sơ biết;
Nếu hồ sơ đã đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ và ghi Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Theo thời hạn tại Giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại cơ quan công an.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An là một trong những công ty luật hàng đầu tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi tư vấn pháp lý cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

 • Tư vấn pháp lý trước khi xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ;
 • Tư vấn điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ;
 • Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hiệu cầm đồ;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
 • Thay mặt, đại diện cho khách hàng hoàn tất thủ tục có liên quan đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ: soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận giấy phép kinh doanh hiệu cầm đồ và các thủ tục sau đăng ký như làm con đấu, nộp thuế,…

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục